Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83
                                    
                                 USTAWA
                        z dnia 4 lutego 1994 r.
                                    
                o prawie autorskim i prawach pokrewnych
                                    
                                    
                               Rozdział 1
                      Przedmiot prawa autorskiego
                                    
                                Art. 1.
1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o 
  indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 
  wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
   1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie,
     publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
   2) plastyczne,
   3) fotograficzne,
   4) lutnicze,
   5) wzornictwa przemysłowego,
   6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
   7) muzyczne i słowno-muzyczne,
   8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
   9) audiowizualne (w tym wizualne i audialne).
3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby 
  miał postać nie ukończoną.
4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.
 
                                Art. 2.
1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, 
  adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa 
  do utworu pierwotnego.
2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy 
  utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe 
  do utworu pierwotnego wygasły.
3. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu 
  lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone
  twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji 
  cudzym utworem.
5. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.
 
                                Art. 3.
Zbiory, antologie, wybory, bazy danych są przedmiotem prawa autorskiego, 
nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, 
układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych
utworów.
 
                                Art. 4.
Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
   1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
   2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
   3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
   4) proste informacje prasowe.
   
                                Art. 5.
Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
   1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub
   2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej
     Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub
   3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub
   4) których ochrona wynika z umów międzynarodowych.
   
                                Art. 6.
W rozumieniu ustawy:
   1) utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został
     zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie,
   2) opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na 
     terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzydziestu 
     dni od jego pierwszej publikacji,
   3) utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy 
     został udostępniony publicznie.
 
                                Art. 7.
Jeżeli umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, 
przewidują dalej idącą ochronę, niż to wynika z ustawy, do nie opublikowanych
utworów obywateli polskich albo do utworów opublikowanych po raz pierwszy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub równocześnie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim
- stosuje się postanowienia tych umów.
 
                               Rozdział 2
                       Podmiot prawa autorskiego
                                    
                                Art. 8.
1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze 
  uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do 
  publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem
  utworu.
3. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego
  zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku - właściwa 
  organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 
                                Art. 9.
1. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się, że 
  wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia
  wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej.
2. Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części 
  utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych
  współtwórców.
3. Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda 
  wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców
  może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając 
  interesy wszystkich współtwórców.
4. Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa 
  autorskiego do całości utworu. Uzyskane świadczenie przypada wszystkim 
  współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów.
5. Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się 
  odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach 
  ułamkowych.
 
                                Art. 10.
Jeżeli twórcy połączyli swoje odrębne utwory w celu wspólnego rozpowszechniania,
każdy z nich może żądać od pozostałych twórców udzielenia zezwolenia
na rozpowszechnianie tak powstałej całości, chyba że istnieje słuszna podstawa
odmowy, a umowa nie stanowi inaczej. Przepisy art. 9 ust. 2-4 stosuje 
się odpowiednio.
 
                                Art. 11.
Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii
lub publikacji periodycznej, przysługują producentowi lub wydawcy, a 
do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom. 
Domniemywa się, że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do tytułu.
 
                                Art. 12.
1. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego 
  pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku 
  pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach
  wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.
2. Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi
  do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do 
  rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni
  termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego 
  bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością
  przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że 
  umowa stanowi inaczej. Strony mogą określić inny termin na przystąpienie 
  do rozpowszechniania utworu.
3. Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu pracodawca
  nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono.
 
                                Art. 13.
Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia
utworu o jego przyjęciu, nie przyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od 
dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie,
uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą określić 
inny termin.
 
                                Art. 14.
1. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej 
  przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, 
  który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku 
  pracy. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Pierwszeństwo opublikowania
  wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie 
  zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat 
  od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.
2. Instytucja naukowa może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału
  naukowego zawartego w utworze, o którym mowa w ust. 1, oraz udostępniać
  ten materiał osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego 
  przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie.
 
                                Art. 15.
Domniemywa się, że producentem lub wydawcą jest osoba, której nazwisko 
lub nazwę uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na których 
utwór utrwalono, albo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób 
w związku z rozpowszechnianiem utworu.
 
                               Rozdział 3
                        Treść prawa autorskiego
                                    
                               Oddział 1
                        Autorskie prawa osobiste
                                    
                                Art. 16.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną
w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem,
a w szczególności prawo do:
   1) autorstwa utworu,
   2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania
     go anonimowo,
   3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
   4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
   5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
   
                                Oddział 2
                       Autorskie prawa majątkowe
                                    
                                Art. 17.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania
z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji 
oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
 
                                Art. 18.
1. Autorskie prawa majątkowe nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy. 
  Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelności.
2. Po śmierci twórcy, spadkobiercy mogą sprzeciwić się egzekucji z prawa autorskiego
  do utworu nie opublikowanego, chyba że sprzeciw byłby niezgodny
  z ujawnioną wolą twórcy co do rozpowszechniania utworu.
3. Prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, art. 30 ust. 2 
  oraz w art. 70 ust. 3, nie podlega zrzeczeniu się, zbyciu ani egzekucji. Nie 
  dotyczy to wymagalnych wierzytelności.
 
                                Art. 19.
1. Twórcy i jego spadkobiercom przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości
  5% ceny dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy
  utworu plastycznego oraz rękopisów utworów literackich i muzycznych. 
  Do zapłaty tego wynagrodzenia jest obowiązany sprzedawca, a gdy działa 
  na rzecz osoby trzeciej, odpowiada z nią solidarnie.
2. Sprzedawca jest obowiązany do ujawnienia osoby trzeciej, o której mowa w 
  ust. 1. Z obowiązku tego może się zwolnić płacąc należne wynagrodzenie.
3. Zrzeczenie się wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest nieważne, chyba
  że dotyczy wymagalnej wierzytelności.
 
                                Art. 20.
1. Producenci i importerzy magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych 
  urządzeń, czystych nośników służących do utrwalania przy użyciu tych urządzeń
  utworów w zakresie własnego użytku osobistego oraz urządzeń reprograficznych
  są obowiązani do opłat na rzecz twórców, artystów wykonawców 
  oraz producentów fonogramów i wideogramów, w wysokości nie wyższej niż 
  3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników.
2. Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1, przypada:
   1) 50% - twórcom,
   2) 25% - artystom wykonawcom,
   3) 25% - producentom fonogramów i wideogramów,
       z tym, że w przypadku urządzeń reprograficznych kwota ta przypada 
       w 100% twórcom.
3. Minister Kultury i Sztuki po zasięgnięciu opinii właściwych organizacji zbiorowego
  zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń
  twórców, artystów wykonawców oraz organizacji producentów lub 
  importerów urządzeń i czystych nośników wymienionych w ust. 1 określa, w 
  drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, szczegółowe
  zasady ich pobierania i odprowadzania oraz wskazuje organizację 
  zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi właściwą
  do ich pobierania.
 
                                Art. 21.
1. Publicznym organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno nadawać opublikowane
  utwory nie będące filmami fabularnymi, w tym serialami fabularnymi.
  Uprawnionym do utworów przysługuje prawo do wynagrodzenia.
2. Organizacjom radiowym i telewizyjnym innym niż wymienione w ust. 1 wolno
  nadawać opublikowane drobne utwory słowne, muzyczne i słowno-muzyczne
  na podstawie umowy zawartej za pośrednictwem właściwej organizacji
  zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 
  Twórca może jednak oświadczyć takiej organizacji, z zachowaniem formy 
  pisemnej pod rygorem nieważności, że o nadaniu swoich opublikowanych 
  utworów będzie decydować osobiście.
 
                                Art. 22.
1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno dla własnych celów nadawczych
  utrwalać utwory, na których nadanie uprzednio uzyskały zezwolenie.
2. Utrwalenia, o których mowa w ust. 1, powinny być zniszczone w ciągu miesiąca
  od nadania utworu.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do utrwaleń dokonanych dla celów nadawczych
  mających wyjątkowy charakter dokumentalny, o ile zostają umieszczone
  w archiwum. Twórca powinien zostać niezwłocznie powiadomiony o 
  umieszczeniu utrwalenia jego utworu w takim archiwum.
 
                               Oddział 3
                  Dozwolony użytek chronionych utworów
                                    
                                Art. 23.
1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego
  utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia
  do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego.
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje krąg osób pozostających w 
  związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku
  towarzyskiego.
 
                                Art. 24.
1. Wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej 
  utwory nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną drogą satelitarną
  albo naziemną, jeżeli następuje to w ramach równoczesnego, integralnego
  i nieodpłatnego rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych
  i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców znajdujących
  się w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących 
  do 50 gospodarstw domowych.
2. Posiadacze urządzeń służących do odbioru dźwięku lub dźwięku i obrazu 
  mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były 
  umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie
  korzyści majątkowych.
3. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 1, operatorom sieci kablowych wolno rozpowszechniać
  utwory nadawane przez inne organizacje radiowe lub telewizyjne 
  dostępne na danym obszarze, jeżeli rozpowszechnianie w sieciach kablowych
  ma charakter równoczesny i integralny z nadaniem pierwotnym. 
  Uprawnionym do utworów przysługuje prawo do wynagrodzenia.
 
                                Art. 25.
1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:
   1) już rozpowszechnione:
       a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
       b) aktualne artykuły i wypowiedzi na tematy polityczne, gospodarcze 
         i społeczne,
       c) aktualne zdjęcia reporterskie,
   2) krótkie wyciągi ze sprawozdań, artykułów i wypowiedzi, o których mowa
     w pkt 1 lit. a) i b),
   3) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych,
   4) mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upoważnia
     to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby,
   5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.
2. Za korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) i c), twórcy 
  przysługuje prawo do wynagrodzenia.
3. Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarówno w 
  oryginale, jak i w tłumaczeniu.
 
                                Art. 26.
Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczać fragmenty 
utworów udostępnianych podczas tych wydarzeń, jednakże w granicach uzasadnionych
celem informacji.
 
                                Art. 27.
Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia
własnych badań, korzystać z opublikowanych utworów w oryginale i w tłumaczeniu
oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego
utworu.
                                    
                                Art. 28.
Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:
   1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze
     utworów opublikowanych,
   2) sporządzać lub zlecać sporządzenie pojedynczych egzemplarzy utworów 
     opublikowanych, niedostępnych w handlu - w celu uzupełniania, ochrony
     swoich zbiorów i nieodpłatnego ich udostępniania.
   
                                Art. 29.
1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych
  utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym
  wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku 
  twórczości.
2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione 
  drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.
                                    
                                Art. 30.
1. Ośrodki informacji lub dokumentacji naukowo-technicznej mogą sporządzać 
  i rozpowszechniać własne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze 
  egzemplarze, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych
  utworów.
2. Twórca albo właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
  lub prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od ośrodków, 
  o których mowa w ust. 1, wynagrodzenia za odpłatne udostępnianie egzemplarzy
  fragmentów utworów.
 
                                Art. 31.
Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie opublikowane utwory literackie, 
muzyczne i słowno-muzyczne, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych.
Dotyczy to w szczególności okazjonalnego wykonywania na żywo, 
związanego ze sprawowaniem kultu religijnego, uroczystościami państwowymi, 
szkolnymi, obchodami i imprezami powszechnie dostępnymi, z wyłączeniem 
jednak imprez reklamowych, promocyjnych i wyborczych.
 
                                Art. 32.
1. Właściciel egzemplarza utworu plastycznego może go wystawiać publicznie, 
  jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. 
2. W razie podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu 
  plastycznego znajdującego się w miejscu publicznie dostępnym, właściciel 
  jest obowiązany złożyć twórcy utworu lub jego bliskim ofertę sprzedaży, jeżeli
  porozumienie się z nim, celem złożenia oferty, jest możliwe. Górną 
  granicę ceny określa wartość materiałów. Jeżeli sprzedaż nie jest możliwa, 
  właściciel jest obowiązany umożliwić twórcy sporządzenie kopii bądź - zależnie
  od rodzaju utworu - stosownej dokumentacji.
 
                                Art. 33.
Wolno rozpowszechniać:
   1) utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, 
     placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku,
   2) utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, 
     galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach 
     publikowanych dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o 
     aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych
     celem informacji,
   3) w encyklopediach i atlasach - opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne,
     o ile nawiązanie porozumienia z twórcą celem uzyskania jego 
     zezwolenia napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody. Twórcy 
     przysługuje wówczas prawo do wynagrodzenia.
   
                                Art. 34.
Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem 
wymienienia twórcy i źródła. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, 
chyba że ustawa stanowi inaczej.
 
                                Art. 35.
Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub 
godzić w słuszne interesy twórcy.
 
                               Rozdział 4
                Czas trwania autorskich praw majątkowych
                                    
                                Art. 36.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe
gasną z upływem lat pięćdziesięciu:
   1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy,
     który przeżył pozostałych,
   2) jeżeli twórca nie jest znany - od pierwszej publikacji, a gdy utwór nie 
     został opublikowany - od jego ustalenia, chyba że przed upływem tego 
     terminu nazwisko twórcy zostało za jego zgodą ujawnione,
   3) od pierwszej publikacji, jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe
     przysługują innej osobie niż twórca, a gdy utwór nie został opublikowany
     - od jego ustalenia.
   
                                Art. 37.
Jeżeli bieg terminu wygaśnięcia autorskich praw majątkowych rozpoczyna się 
od publikacji utworu, a utwór opublikowano w częściach, bieg terminu liczy się 
od publikacji ostatniej części. Jeżeli jednak poszczególne części mają samodzielne
znaczenie, bieg terminu rozpoczyna się dla każdej z nich osobno.
 
                                Art. 38.
Czas trwania autorskich praw majątkowych do utworu opublikowanego po raz 
pierwszy w ciągu ostatnich dziesięciu lat trwania jego ochrony ulega przedłużeniu
o dziesięć lat.
 
                                Art. 39.
Czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w latach pełnych następujących
po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg 
terminów określonych w art. 36-38.
 
                                Art. 40.
1. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych,
  fotograficznych i kartograficznych, których czas ochrony autorskich
  praw majątkowych upłynął, są obowiązani do przekazywania, na rzecz 
  Funduszu, o którym mowa w art. 111, od 5% do 8% wpływów brutto ze 
  sprzedaży egzemplarzy tych utworów. Dotyczy to wydań publikowanych na 
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do egzemplarzy chronionych opracowań
  utworów, których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął.
3. Minister Kultury i Sztuki określa, w drodze rozporządzenia, wysokość procentu,
  o którym mowa w ust. 1.
 
                               Rozdział 5
                 Przejście autorskich praw majątkowych
                                    
                                Art. 41.
1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 
   1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia
     lub na podstawie umowy,
   2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby,
     chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie
  z utworu, zwana dalej "licencją", obejmuje pola eksploatacji wyraźnie 
  w niej wymienione.
3. Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich
  utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w 
  przyszłości.
4. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej 
  zawarcia.
 
                                Art. 42.
Jeżeli autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców miałyby przypaść 
Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, część ta przechodzi na pozostałych
przy życiu współtwórców lub ich następców prawnych, stosownie do 
wielkości ich udziałów.
 
                                Art. 43.
1. Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych 
  lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do 
  wynagrodzenia.
2. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość
  wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa
  oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.
 
                                Art. 44.
W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami 
nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać 
stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.
 
                                Art. 45.
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie 
za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.
 
                                Art. 46.
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie postanowiono
o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych.
 
                                Art. 47.
Jeżeli wynagrodzenie twórcy zależy od wysokości wpływów z korzystania z 
utworu, twórca ma prawo do otrzymania informacji i wglądu w niezbędnym 
zakresie do dokumentacji mającej istotne znaczenie dla określenia wysokości 
tego wynagrodzenia.
 
                                Art. 48.
1. Jeżeli wynagrodzenie twórcy jest określone procentowo od ceny sprzedaży 
  egzemplarzy utworu, a cena ta ulega podwyższeniu, twórcy należy się umówiony
  procent od egzemplarzy sprzedanych po podwyższonej cenie.
2. Jednostronne obniżenie ceny sprzedaży egzemplarzy przed upływem roku 
  od przystąpienia do rozpowszechniania utworu nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.
  Strony mogą przedłużyć ten termin.
 
                                Art. 49.
1. Jeżeli w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu, powinien on 
  być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami.
2. Następca prawny, choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie 
  może, bez zgody twórcy, czynić zmian w utworze, chyba że są one spowodowane
  oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im 
  się sprzeciwić. Dotyczy to odpowiednio utworów, których czas ochrony autorskich
  praw majątkowych upłynął.
 
                                Art. 50.
Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:
   1) utrwalenie,
   2) zwielokrotnienie określoną techniką,
   3) wprowadzenie do obrotu,
   4) wprowadzenie do pamięci komputera,
   5) publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
   6) wystawienie,
   7) wyświetlenie,
   8) najem, 
   9) dzierżawa,
  10) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej 
     przez stację naziemną,
  11) nadanie za pośrednictwem satelity,
  12) równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację
     radiową lub telewizyjną.
  
                                Art. 51.
1. Wprowadzeniem do obrotu jest przeniesienie własności egzemplarza utworu 
  dokonane przez uprawnionego lub inne rozporządzenie egzemplarzem dokonane
  za jego zezwoleniem.
2. Po wprowadzeniu do obrotu, dalszy obrót egzemplarzami utworu nie narusza
  praw autorskich, z zastrzeżeniem przepisu art. 50 pkt 8 i 9.
3. Nie stanowi naruszenia autorskich praw majątkowych import egzemplarzy 
  wprowadzonych do obrotu na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita 
  Polska zawarła umowę o utworzeniu strefy wolnego handlu.
   
                                Art. 52.
1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza 
  utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.
2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich praw majątkowych 
  nie powoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu.
3. Nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić go twórcy w takim 
  zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego. 
  Nabywca oryginału może jednak domagać się od twórcy odpowiedniego zabezpieczenia
  oraz wynagrodzenia za korzystanie.
 
                                Art. 53.
Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
                                Art. 54.
1. Twórca jest obowiązany dostarczyć utwór w terminie określonym w umowie, 
  a jeżeli termin nie został oznaczony - niezwłocznie po ukończeniu utworu.
2. Jeżeli twórca nie dostarczył utworu w przewidzianym terminie, zamawiający 
  może wyznaczyć twórcy odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem odstąpienia
  od umowy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
 
                                Art. 55.
1. Jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy 
  odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może
  od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego 
  wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które twórca 
  nie ponosi odpowiedzialności. Twórca zachowuje w każdym razie prawo do 
  otrzymanej części wynagrodzenia, nie wyższej niż 25% wynagrodzenia 
  umownego.
2. Jeżeli utwór ma wady prawne, zamawiający może od umowy odstąpić i żądać
  naprawienia poniesionej szkody.
3. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, wygasają z chwilą przyjęcia utworu.
4. Jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia
  utworu o jego przyjęciu, nie przyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia 
  od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim 
  terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą 
  określić inny termin.
 
                                Art. 56.
1. Twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć ze względu na swoje 
  istotne interesy twórcze.
2. Jeżeli w ciągu dwóch lat od odstąpienia lub wypowiedzenia, o którym mowa 
  w ust. 1, twórca zamierza przystąpić do korzystania z utworu, ma obowiązek
  zaoferować to korzystanie nabywcy lub licencjobiorcy, wyznaczając mu 
  w tym celu odpowiedni termin.
3. Jeżeli odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie następuje po przyjęciu 
  utworu, skuteczność odstąpienia lub wypowiedzenia może być przez drugą 
  stronę umowy uzależniona od zabezpieczenia kosztów poniesionych przez 
  nią w związku z zawartą umową. Nie można jednak żądać zwrotu kosztów, 
  gdy zaniechanie rozpowszechniania jest następstwem okoliczności, za które 
  twórca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych,
  audiowizualnych oraz utworów zamówionych w zakresie
  ich eksploatacji w utworze audiowizualnym.
 
                                Art. 57.
1. Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, który zobowiązał
  się do rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania
  w umówionym terminie, a w jego braku - w ciągu dwóch lat od przyjęcia
  utworu, twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć i domagać
  się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu,
  nie krótszego niż sześć miesięcy.
2. Jeżeli wskutek okoliczności, za które nabywca lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialność,
  utwór nie został udostępniony publiczności, twórca może 
  się domagać, zamiast naprawienia poniesionej szkody, podwójnego wynagrodzenia
  w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu,
  chyba że licencja jest niewyłączna.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych.
 
                                Art. 58.
Jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo
ze zmianami, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić, może on po 
bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia odstąpić od umowy lub ją 
wypowiedzieć. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia określonego 
umową.
 
                                Art. 59.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, każda ze stron odstępując od umowy lub 
wypowiadając ją może żądać od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta 
otrzymała z tytułu umowy.
 
                                Art. 60.
1. Korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem
  utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jeżeli wniesione
  w związku z nadzorem zmiany w utworze są niezbędne i wynikają z okoliczności
  od twórcy niezależnych, koszty ich wprowadzenia obciążają nabywcę
  autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcę.
2. Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie,
  uważa się, że wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu.
3. Jeżeli ustawa lub umowa nie stanowią inaczej, za wykonanie nadzoru autorskiego
  nie przysługuje twórcy odrębne wynagrodzenie.
4. Twórcy utworu plastycznego przysługuje prawo do sprawowania odpłatnego 
  nadzoru autorskiego.
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi i architektoniczno-urbanistycznymi
  regulują odrębne przepisy.
 
                                Art. 61.
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego
lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania
go tylko do jednej budowy.
 
                                Art. 62.
1. Twórca może w zbiorowej publikacji swych utworów umieścić utwory, o których
  publikację zawarł odrębną umowę.
2. Umowa o zbiorowe wydanie utworów nie obejmuje prawa publikacji poszczególnych
  utworów, chyba że postanowiono w niej inaczej.
 
                                Art. 63.
Jeżeli umowa obejmuje sporządzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostępnienia
publiczności, twórcy należą się egzemplarze autorskie w liczbie 
określonej w umowie.
 
                                Art. 64.
Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi
na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z 
utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w 
niej inaczej.
 
                                Art. 65.
W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się że twórca 
udzielił licencji.
 
                                Art. 66.
1. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na 
  terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w 
  umowie postanowiono inaczej.
2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, prawo uzyskane na podstawie 
  umowy licencyjnej wygasa.
 
                                Art. 67.
1. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych
  w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu 
  tego korzystania.
2. Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony 
  sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia 
  przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym 
  samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna).
3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej 
  osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.
4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wyłącznej może dochodzić
  roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, w zakresie
  objętym umową licencyjną.
5. Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
  nieważności.
 
                                Art. 68.
1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencję udzielono na czas nie oznaczony,
  twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w 
  ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.
2. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego 
  terminu, za udzieloną na czas nie oznaczony.
 
                               Rozdział 6
         Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych
                                    
                                Art. 69.
Współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy
w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, twórca adaptacji utworu literackiego,
twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych
lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza.
 
                                Art. 70.
1. Autorskie prawa majątkowe do utworu audiowizualnego przysługują producentowi.
  Prawa twórców utworów mających samodzielne znaczenie nie mogą
  być wykonywane z uszczerbkiem dla producenta lub pozostałych twórców.
2. Domniemywa się, że producent utworu audiowizualnego nabył autorskie 
  prawa majątkowe do utworów stworzonych na jego zamówienie lub włączonych
  do utworu audiowizualnego, jednakże tylko w zakresie eksploatacji 
  audiowizualnej tego utworu.
3. Producent utworu audiowizualnego jest obowiązany do zapłaty, za pośrednictwem
  właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 
  lub prawami pokrewnymi, reżyserowi, twórcom scenariusza, utworów muzycznych
  i słowno-muzycznych oraz odtwórcom głównych ról w utworze audiowizualnym
  - przez czas trwania do nich praw majątkowych - wynagrodzenia
  proporcjonalnego do wpływów z tytułu rozpowszechniania utworu 
  audiowizualnego w kinach oraz stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu 
  lub dzierżawy utworów audiowizualnych oraz ich publicznego odtwarzania.
4. Współtwórca utworu audiowizualnego oraz odtwórcy głównych ról mogą się 
  zrzec pośrednictwa organizacji, o której mowa w ust. 3. Zrzeczenie to wymaga
  zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wynagrodzenie za korzystanie z polskiego utworu audiowizualnego za granicą
  lub zagranicznego utworu audiowizualnego w Polsce może być ustalone 
  ryczałtowo.
 
                                Art. 71.
Producent może bez zgody twórców utworu audiowizualnego dokonywać tłumaczeń
na różne wersje językowe.
 
                                Art. 72.
Twórca utworu zamówionego do utworu audiowizualnego może, po upływie 
pięciu lat od przyjęcia zamówionego utworu, zezwolić na rozpowszechnianie 
tego utworu w innym utworze audiowizualnym, jeżeli w tym terminie nie doszło
do rozpowszechnienia utworu audiowizualnego z jego utworem. Strony 
mogą skrócić ten termin.
 
                                Art. 73.
Prawo do nadzoru autorskiego może być wykonywane tylko w stosunku do 
ostatecznej wersji utworu audiowizualnego.
 
                               Rozdział 7
         Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych
                                    
                                Art. 74.
1. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile 
  przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy 
  jego wyrażenia, w tym wszystkie formy dokumentacji projektowej, wytwórczej
  i użytkowej. Idee i zasady, będące podstawą jakiegokolwiek elementu 
  programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.
3. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika{}
  w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy{ }przysługują 
  pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.
4. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem 
  przepisów art. 75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do:
   1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w 
     całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w 
     zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania
     i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest 
     jego zwielokrotnienie, czynności te nie wymagają zgody uprawnionego,
   2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
     zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która 
     tych zmian dokonała,
   3) publicznego rozpowszechniania, w tym najmu lub dzierżawy, programu 
     komputerowego lub jego kopii. Wraz z pierwszą sprzedażą egzemplarza,
     na którym program został utrwalony, przez uprawnionego lub za 
     jego zezwoleniem, wyczerpuje się prawo do rozpowszechniania tego egzemplarza;
     nie narusza to prawa do kontroli dalszego najmu lub dzierżawy
     programu komputerowego lub jego egzemplarza.
 
                                Art. 75.
1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynności wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 
  1 i 2 nie wymagają zgody uprawnionego, jeżeli są niezbędne do korzystania 
  z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania
  błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie.
2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:
   1) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z 
     programu komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta 
     nie może być używana równocześnie z programem komputerowym,
   2) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego
     w celu poznania jego idei i zasad przez osobę uprawnioną na 
     podstawie umowy do korzystania z egzemplarza programu komputerowego,
     jeżeli będąc do tych czynności upoważniona dokonuje tego w 
     trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub 
     przechowywania programu komputerowego,
   3) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 
     ust. 4 pkt 1 i 2, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych
     do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu 
     komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną 
     spełnione następujące warunki:
       a) czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę 
         uprawnioną do korzystania z egzemplarza programu komputerowego
         bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz,
       b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były 
         uprzednio łatwo dostępne dla osób, o których mowa pod lit. a),
       c) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu 
         komputerowego, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie mogą być:
   1) wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania z niezależnie
     stworzonym programem komputerowym,
   2) przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia 
     współdziałania z niezależnie stworzonym programem komputerowym,
   3) wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu 
     programu komputerowego o istotnie podobnej formie lub do innych 
     czynności naruszających prawa autorskie.
   
                                Art. 76.
Postanowienia umów sprzeczne z art. 75 ust. 2 i 3 są nieważne.
 
                                Art. 77.
Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 pkt 3-5, art. 
20, 23, 27, 28, 30, 49 ust. 2 oraz art. 56, 60 i 62.
 
                               Rozdział 8
                   Ochrona autorskich praw osobistych
                                    
                                Art. 78.
1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem,
  może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia
  może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła
  czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby 
  złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie
  było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną
  tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy 
  - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany 
  przez twórcę cel społeczny.
2. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o 
  ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w 
  jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.
3. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione
  w tej samej kolejności do wykonywania autorskich praw osobistych 
  zmarłego twórcy.
4. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, z powództwem, o którym mowa w ust. 
  2, może również wystąpić stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na 
  rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
  lub prawami pokrewnymi, która zarządzała prawami autorskimi zmarłego
  twórcy.
 
                               Rozdział 9
                  Ochrona autorskich praw majątkowych
                                    
                                Art. 79.
1. Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe,
  zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia 
  w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości
  stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia; twórca może 
  również żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego
  było zawinione.
2. Niezależnie od roszczeń wymienionych w ust. 1, uprawniony może się domagać,
  ażeby sprawca naruszenia dokonanego w ramach działalności gospodarczej
  podejmowanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na 
  cudzy rachunek, uiścił odpowiednią sumę pieniężną z przeznaczeniem na 
  Fundusz, o którym mowa w art. 111. Suma ta nie może być niższa niż dwukrotna
  wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę
  z dokonanego naruszenia.
 
                                Art. 80.
1. Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o naruszenie autorskich praw majątkowych,
  miejsca, w którym sprawca prowadzi działalność lub znajduje się 
  jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później 
  jednak niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia w sądzie, wniosek mającego w 
  tym interes prawny:
   1) o zabezpieczenie dowodów, bez potrzeby wykazania obawy, że ich 
     przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione,
   2) o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia
     informacji i udostępnienia, określonej przez sąd, dokumentacji mającej
     znaczenie dla roszczeń, o których mowa w art. 79 ust. 1,
   3) o zabezpieczenie roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych,
     wydając stosowne zarządzenie tymczasowe, po uprawdopodobnieniu,
     że niezabezpieczenie roszczenia może pozbawić uprawnionego 
     zaspokojenia, choćby zarządzenie tymczasowe zmierzało do zaspokojenia
     roszczenia.
2. Sąd może uzależnić wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodów lub 
  roszczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, od złożenia stosownej kaucji.
3. Sąd orzeka przepadek, na rzecz Skarbu Państwa, bezprawnie wytworzonych 
  egzemplarzy utworów.
4. Sąd może orzec przepadek, na rzecz Skarbu Państwa, przedmiotów służących
  do bezprawnego wytworzenia egzemplarzy utworów lub przedmiotów, 
  przy których użyciu dokonano naruszenia.
5. Na wniosek poszkodowanego, na poczet należnego odszkodowania, sąd może
  orzec przyznanie poszkodowanemu przedmiotów, o których mowa w ust. 
  4.
6. Domniemywa się, że przedmioty, o których mowa w ust. 4, należą do naruszającego
  prawa autorskie.
7. Zażalenie na postanowienie sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 
  1-3, sąd rozpoznaje w ciągu 7 dni.
                                    
                              Rozdział 10
Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji
                                    
                                Art. 81.
1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.
  W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli
  osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
   1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem
     przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, 
     społecznych, zawodowych,
   2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,
     publiczna impreza.
   
                                Art. 82.
Jeżeli osoba, do której korespondencja jest skierowana, nie wyraziła innej woli,
rozpowszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej śmierci, 
wymaga zezwolenia małżonka, a w jego braku kolejno zstępnych, rodziców lub 
rodzeństwa.
 
                                Art. 83.
Do roszczeń w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawionej
oraz rozpowszechniania korespondencji bez wymaganego zezwolenia 
osoby, do której została skierowana, stosuje się odpowiednio przepis art. 78 
ust. 1; roszczeń tych nie można dochodzić po upływie dwudziestu lat od śmierci
tych osób.
 
                                Art. 84.
1. Twórca, a wydawca lub producent na żądanie twórcy mają obowiązek zachowania
  w tajemnicy źródeł informacji wykorzystanych w utworze oraz 
  nieujawniania związanych z tym dokumentów.
2. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodą osoby, która powierzyła tajemnicę,
  lub na podstawie postanowienia właściwego sądu.
 
                              Rozdział 11
                             Prawa pokrewne
                                    
                               Oddział 1
                     Prawa do artystycznych wykonań
                                    
                                Art. 85.
1. Przedmiotem prawa do artystycznego wykonania jest, pod warunkiem jego 
  ustalenia, każde wykonanie utworu mające charakter artystyczny, niezależnie
  od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności działania:
  aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, tancerzy i wokalistów
  oraz osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.
 
                                Art. 86.
1. Artyście wykonawcy przysługuje, w granicach określonych przepisami ustawy,
  wyłączne prawo do:
   1) ochrony dóbr osobistych dotyczących artystycznego wykonania,
   2) korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania nim na poszczególnych
     polach eksploatacji,
   3) wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania.
2. Wyłączne prawo korzystania i rozporządzania, o którym mowa w ust. 1 pkt 
  2, obejmuje prawo do:
   1) utrwalania,
   2) zwielokrotniania określoną techniką,
   3) wprowadzenia do obrotu,
   4) publicznego odtwarzania, chyba że jest ono dokonywane za pomocą 
     wprowadzonego do obrotu egzemplarza,
   5) najmu,
   6) dzierżawy,
   7) nadawania, chyba że jest ono dokonywane za pomocą wprowadzonego 
     do obrotu egzemplarza.
3. W przypadku nadawania lub publicznego odtwarzania wykonania za pomocą
  wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artyście wykonawcy przysługuje 
  prawo do stosownego wynagrodzenia.
 
                                Art. 87.
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zawarcie przez artystę wykonawcę z producentem
utworu audiowizualnego umowy o współudział w realizacji utworu audiowizualnego
przenosi na producenta prawa do rozporządzania i korzystania 
z wykonania, w ramach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich znanych 
w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji.
   
                                Art. 88.
Prawo artysty wykonawcy nie narusza prawa autorskiego do wykonywanego 
utworu.
 
                                Art. 89.
Prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 i 3, gaśnie z upływem pięćdziesięciu
lat następujących po roku, w którym artystyczne wykonanie po raz pierwszy
ustalono.
 
                                Art. 90.
Przepisy ustawy stosuje się do artystycznych wykonań, które:
   1) dokonane zostały przez obywatela polskiego albo osobę zamieszkałą na 
     terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
   2) zostały ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
     lub
   3) zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej 
     Polskiej, lub
   4) są chronione na podstawie umów międzynarodowych.
   
                                Art. 91.
Domniemywa się, że kierownik zespołu jest umocowany do reprezentowania 
praw do zespołowego artystycznego wykonania. Domniemanie to stosuje się 
odpowiednio do części artystycznego wykonania mających samodzielne znaczenie.
 
                                Art. 92.
Do artystycznych wykonań stosuje się odpowiednio przepisy art. 8-10, 12, 18, 
21, 41-45, 47-49, 52-55, 57-59, 62-68, 71 i 78.
 
                                Art. 93.
Do prawa do artystycznego wykonania stosuje się odpowiednio przepis art. 33 
pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
                                    
                               Oddział 2
                   Prawa do fonogramów i wideogramów
                                    
                                Art. 94.
1. Producentem fonogramu lub wideogramu jest ten, pod czyim nazwiskiem 
  lub firmą (nazwą) fonogram lub wideogram został po raz pierwszy sporządzony.
2. Bez uszczerbku dla praw twórców lub artystów wykonawców, producentowi 
  fonogramu lub wideogramu przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania 
  i korzystania z fonogramu lub wideogramu w zakresie:
   1) zwielokrotniania określoną techniką,
   2) wprowadzenia do obrotu,
   3) najmu,
   4) dzierżawy.
3. W przypadku nadawania lub publicznego odtwarzania wprowadzonego do 
  obrotu fonogramu lub wideogramu, producentowi przysługuje prawo do 
  stosownego wynagrodzenia.
 
                                Art. 95.
Prawo, o którym mowa w art. 94 ust. 2 i 3, gaśnie z upływem pięćdziesięciu lat 
następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony.
 
                                Art. 96.
Przepisy ustawy stosuje się do fonogramów i wideogramów:
   1) których producent ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 
     zamieszkania lub siedzibę, lub 
   2) których ochrona wynika z umów międzynarodowych.
 
                               Oddział 3
                             Prawa do nadań
                                    
                                Art. 97.
Bez uszczerbku dla praw twórców i artystów wykonawców, organizacji radiowej
lub telewizyjnej przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania
ze swoich programów w zakresie:
   1) utrwalania,
   2) zwielokrotniania określoną techniką,
   3) nadawania, w tym także przez inną organizację radiową lub telewizyjną.
   
                                Art. 98.
Prawo, o którym mowa w art. 97, gaśnie z upływem pięćdziesięciu lat następujących
po roku pierwszego nadania programu.
 
                                Art. 99.
Przepisy ustawy stosuje się do programów:
   1) organizacji radiowej i telewizyjnej, która ma siedzibę na terytorium 
     Rzeczypospolitej Polskiej, lub
   2) których ochrona wynika z umów międzynarodowych.
 
                               Oddział 4
            Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych
                                    
                               Art. 100.
Wykonywanie praw do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów i 
nadań podlega odpowiednio ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 
23-35.
 
                               Art. 101.
Do artystycznych wykonań fonogramów, wideogramów i nadań stosuje się odpowiednio
przepisy art. 6, 22, 39, 51, 79 ust. 1 i art. 80.
 
                               Art. 102.
1. Na każdym egzemplarzu fonogramu lub wideogramu umieszcza się, poza 
  oznaczeniami dotyczącymi autorstwa i artystycznego wykonawstwa, tytułami 
  utworów oraz datą sporządzenia, nazwisko lub firmę (nazwę) producenta 
  oraz, w wypadku utrwalenia nadania, nazwę organizacji radiowej lub telewizyjnej.
2. Domniemywa się, że egzemplarze nie spełniające wymogów określonych w 
  ust. 1 zostały sporządzone bezprawnie.
 
                               Art. 103.
Spory o prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów, wideogramów
oraz nadań radiowych lub telewizyjnych należą do właściwości sądów wojewódzkich.
 
                              Rozdział 12
   Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 
                               pokrewnymi
                                    
                               Art. 104.
1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 
  pokrewnymi, zwanymi dalej "organizacjami zbiorowego zarządzania", w rozumieniu
  ustawy, są stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców,
  producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym
  zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw 
  autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających 
  z ustawy.
2. Do organizacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach,
  z tym że:
   1) członkiem organizacji może być również osoba prawna,
   2) podjęcie przez organizacje działalności określonej w ustawie wymaga 
     zezwolenia Ministra Kultury i Sztuki,
   3) nadzór nad organizacjami sprawuje Minister Kultury i Sztuki.
3. Minister Kultury i Sztuki udziela zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 
  organizacjom dającym rękojmię należytego zarządzania powierzonymi prawami.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia, Minister
  Kultury i Sztuki wzywa organizację do usunięcia naruszenia w wyznaczonym
  terminie z zagrożeniem cofnięcia zezwolenia.
5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być cofnięte, jeżeli organizacja:
   1) nie wykonuje należycie obowiązków w zakresie zarządzania powierzonymi
     jej prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony,
   2) narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia.
6. Decyzja Ministra Kultury i Sztuki o udzieleniu lub o cofnięciu zezwolenia 
  na podjęcie wykonywania przez organizacje zbiorowego zarządzania uprawnień
  określonych w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
  Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 
                               Art. 105.
1. Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona 
  do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym
  zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w tym zakresie. Na 
  domniemanie to nie można się powołać, gdy do tego samego utworu lub artystycznego
  wykonania rości sobie tytuł więcej niż jedna organizacja zbiorowego
  zarządzania.
2. W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się 
  domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych
  do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat.
 
                                Art. 106.
1. Organizacja zbiorowego zarządzania jest obowiązana do jednakowego traktowania
  praw swoich członków oraz innych podmiotów przez siebie reprezentowanych
  w zakresie zarządzania tymi prawami lub dochodzenia ich 
  ochrony.
2. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może, bez ważnych powodów, odmówić
  zgody na korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań w granicach
  wykonywanego przez siebie zarządu.
3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może, bez ważnych powodów, odmówić
  podjęcia zarządzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym. 
  Zarządzanie to wykonuje zgodnie ze swoim statutem.
 
                               Art. 107.
Jeżeli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego
zarządzania, organizacją właściwą w rozumieniu ustawy jest organizacja, 
do której należy twórca lub artysta wykonawca, a gdy twórca lub artysta wykonawca
nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa - 
organizacja wskazana przez Komisję Prawa Autorskiego, o której mowa w art. 
108 ust. 1.
 
                               Art. 108.
1. Minister Kultury i Sztuki powołuje Komisję Prawa Autorskiego, zwaną dalej 
  "Komisją", składającą się z czterdziestu arbitrów powoływanych w odpowiedniej
  proporcji spośród kandydatów, o których mowa w ust. 2.
2. Kandydatów na członków Komisji przedstawiają organizacje zbiorowego zarządzania,
  stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców, producentów, 
  organizacje zrzeszające podmioty zajmujące się zawodowo korzystaniem z 
  utworów oraz organizacje radiowe i telewizyjne, w terminie wyznaczonym 
  przez Ministra Kultury i Sztuki. Informację o terminie ogłasza się w drukowanych
  dziennikach prasowych.
3. Komisja w składzie sześciu arbitrów oraz przewodniczącego jako superarbitra,
  wyznaczonych przez Ministra Kultury i Sztuki z grona arbitrów, zatwierdza
  lub odmawia zatwierdzenia przedstawionych przez organizacje zbiorowego
  zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych
  wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem, a także wskazuje organizację
  właściwą w rozumieniu art. 107.
4. Do postępowania przed Komisją w sprawach, o których mowa w ust. 3, stosuje
  się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 
  Od orzeczeń Komisji wydanych w tym trybie służy odwołanie do Ministra 
  Kultury i Sztuki.
5. Komisja w składzie trzyosobowym wyznaczonym z grona arbitrów po jednym
  przez każdą ze stron oraz superarbitra wybranego przez tak wyznaczonych
  arbitrów rozstrzyga spory dotyczące stosowania tabel, o których 
  mowa w ust. 3. Jeżeli jedna ze stron nie wyznaczy arbitra albo arbitrzy nie 
  wyznaczą superarbitra, zostaną oni wyznaczeni przez Ministra Kultury i 
  Sztuki.
6. Do postępowania przed Komisją w sprawach, o których mowa w ust. 5, stosuje
  się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu
  przed sądem polubownym.
7. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia Komisji, o którym mowa w ust. 5, 
  może w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wnieść powództwo
  do właściwego sądu wojewódzkiego.
8. Arbitrom za udział w posiedzeniach Komisji przysługuje wynagrodzenie.
9. Minister Kultury i Sztuki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
  i tryb działania Komisji, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w 
  ust. 8, wysokość opłat za postępowanie przed Komisją oraz zasady ich wnoszenia.
 
                               Art. 109.
Postanowienia umowne mniej korzystne dla twórców, niż wynikałoby to z tabel,
o których mowa w art. 108 ust. 3, są nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie
postanowienia tych tabel.
 
                               Art. 110.
Wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania 
przez organizacje zbiorowego zarządzania powinna uwzględniać wysokość 
wpływów osiąganych z korzystania z utworów i artystycznych wykonań, a także 
charakter i zakres korzystania z tych utworów i wykonań artystycznych.
 
                              Rozdział 13
                      Fundusz Promocji Twórczości
                                    
                               Art. 111.
1. Tworzy się Fundusz Promocji Twórczości, zwany dalej "Funduszem".
2. Funduszem dysponuje Minister Kultury i Sztuki.
3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów 
  prawa budżetowego.
 
                               Art. 112.
Przychodami Funduszu są:
   1) wpływy określone w art. 40,
   2) wpływy określone w art. 79 ust. 2,
   3) dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny,
   4) inne wpływy.
   
                               Art. 113.
Środki Funduszu przeznacza się na:
   1) stypendia i pomoc socjalną dla twórców utworów oraz dla twórców 
     opracowań utworów,
   2) pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym 
     znaczeniu dla kultury i nauki oraz wydań dla niewidomych.
 
                               Art. 114.
Minister Kultury i Sztuki, po zasięgnięciu opinii właściwych stowarzyszeń twórców,
określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady dokonywania wypłat
z Funduszu oraz zasady przyznawania stypendiów i pomocy socjalnej, o 
których mowa w art. 113 pkt 1.
 
                              Rozdział 14
                         Odpowiedzialność karna
                                    
                               Art. 115.
1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa 
  całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,
       podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności 
       albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub 
  pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania,
  artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne
  wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
3. Kto w celu uzyskania korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w 
  ust. 1 lub 2, narusza cudze prawo autorskie lub prawa pokrewne określone 
  w art. 16, 17, 18, 86, 94 ust. 2 i art. 97,
       podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności 
       albo grzywny.
 
                                Art. 116.
1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy 
  utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie,
  fonogram, wideogram lub nadanie,
       podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności 
       albo grzywny.
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia 
  korzyści majątkowej,
       podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 
  1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje
  lub nią kieruje,
       podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,
       podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności 
       albo grzywny.
       
                               Art. 117.
1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom, utrwala lub zwielokrotnia 
  cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne 
  wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, godząc się na ich rozpowszechnianie,
       podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności 
       albo grzywny.
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 
  1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje
  lub nią kieruje,
       podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
       
                               Art. 118.
1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem 
  utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego
  lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom 
  nabywa, pomaga w jego zbyciu, przyjmuje albo pomaga w jego ukryciu,
       podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności 
       albo grzywny.
2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 
  1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje
  lub nią kieruje,
       podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
       
                               Art. 119.
Kto uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli korzystania z 
utworu lub artystycznego wykonania albo odmawia informacji przewidzianych 
w art. 47,
       podlega karze grzywny.
       
                               Art. 120.
W razie warunkowego umorzenia postępowania albo warunkowego zawieszenia
wykonania kary pozbawienia wolności w sprawie o przestępstwo określone 
w art. 115, 116 lub 117, zobowiązuje się sprawcę do naprawienia całości lub 
części szkody wyrządzonej przestępstwem, jeżeli nie została ona naprawiona.
 
                               Art. 121.
1. W wypadku skazania za czyn określony w art. 115, 116, 117 lub 118, sąd 
  orzeka przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, chociażby nie 
  były własnością sprawcy.
2. W wypadku skazania za czyn określony w art. 115, 116, 117 lub 118, sąd 
  może orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa, 
  chociażby nie były własnością sprawcy.
 
                               Art. 122.
Ściganie czynów określonych w art. 115, 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust. 1, art. 
118 ust. 1 oraz art. 119 następuje z oskarżenia prywatnego.
 
                               Art. 123.
Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, może wyznaczyć sądy rejonowe
właściwe do rozpoznawania spraw o przestępstwa, o których mowa w 
art. 115, 116, 117, 118 lub 119 - na obszarze właściwości danego sądu wojewódzkiego.
 
                              Rozdział 15
                     Przepisy przejściowe i końcowe
                                    
                               Art. 124.
1. Przepisy ustawy stosuje się do utworów:
   1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejściu w życie,
   2) do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych nie wygasły,
   3) do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych wygasły, 
     a które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony, z wyłączeniem
     okresu między wygaśnięciem ochrony według ustawy dotychczasowej
     i wejściem w życie niniejszej ustawy. Ustawa nie narusza własności
     egzemplarzy utworów rozpowszechnionych przed dniem jej wejścia w 
     życie.
2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się do utworów obywateli obcych stale zamieszkałych
  za granicą, pod warunkiem wzajemności.
3. Posiadacz programu komputerowego stworzonego przed dniem wejścia w 
  życie niniejszej ustawy i chronionego według ust. 1 nie może być pociągnięty
  do odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego dokonane przed 
  tym dniem. Po wejściu w życie niniejszej ustawy dalsze użytkowanie programu
  w dotychczasowym zakresie przez osobę, która była w posiadaniu 
  takiego programu, jest dozwolone bez odrębnej zgody i wynagrodzenia, z 
  zachowaniem wymogów przepisów art. 75. Dalej idące korzystanie z takich 
  programów, w tym ich kopiowanie i rozpowszechnianie, jest zabronione.
4. Postanowienia umów, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, sprzeczne
  z przepisem art. 75 ust. 2 i 3 są nieważne.
 
                               Art. 125.
1. Przepisy ustawy stosuje się do artystycznych wykonań:
   1) ustalonych po raz pierwszy po jej wejściu w życie,
   2) w zakresie korzystania z nich po jej wejściu w życie, jeżeli według przepisów
     niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony. Nie dotyczy to artystycznych
     wykonań ustalonych wcześniej niż dwadzieścia lat przed 
     dniem jej wejścia w życie.
2. Ustawa nie narusza własności egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne
  wykonanie przed dniem jej wejścia w życie.
 
                               Art. 126.
1. Przepisy ustawy stosuje się do:
   1) fonogramów i wideogramów, które zostały sporządzone po jej wejściu 
     w życie,
   2) programów radiowych i telewizyjnych, które zostały nadane po jej wejściu
     w życie,
   3) fonogramów i wideogramów oraz programów radiowych i telewizyjnych, 
     które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony. Nie dotyczy 
     to fonogramów, wideogramów oraz programów radiowych i telewizyjnych
     sporządzonych lub nadanych wcześniej niż dwadzieścia lat przed 
     dniem jej wejścia w życie.
2. Zasady, o której mowa w ust. 1 pkt 3 zdanie 1, nie stosuje się do korzystania:
   1) przez publiczne organizacje radiowe i telewizyjne oraz
   2) przez szkoły w celach dydaktycznych
  ze sporządzonych przed dniem wejścia w życie ustawy nadań, fonogramów i 
  wideogramów nie będących filmami fabularnymi oraz spektaklami teatralnymi,
  a także do korzystania z utrwalonych na fonogramach i wideogramach
  artystycznych wykonań.
                                    
                               Art. 127.
1. Jeżeli rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy korzystanie 
  z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub programu 
  radiowego albo telewizyjnego było według przepisów dotychczasowych dozwolone,
  natomiast po tej dacie wymaga zezwolenia, to może być ono dokończone,
  pod warunkiem że uprawniony otrzymał stosowne wynagrodzenie.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej 
  ustawy czynności prawne odnoszące się do prawa autorskiego są skuteczne i 
  podlegają ocenie według przepisów prawa dotychczasowego; odnosi się to 
  również do zdarzeń innych niż czynności prawne.
3. Ustawę stosuje się do umów długoterminowych, które zawarte zostały przed 
  dniem jej wejścia w życie, w odniesieniu do okresu następującego po tej dacie
  oraz do zobowiązań, które powstały przed dniem wejścia w życie ustawy,
  w odniesieniu do skutków prawnych zdarzeń następujących po tej dacie, 
  nie związanych z istotą zobowiązania.
4. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie obejmują 
  praw pokrewnych, chyba że strony postanowiły inaczej.
                                    
                               Art. 128.
Traci moc ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. Nr 34, 
poz. 234, z 1975 r. Nr 34, poz. 184 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192).
 
                               Art. 129.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
przepisu art. 124 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.