USTAWA

 

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

o zawodzie tłumacza przysięgłego

 

(Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.)

 

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy og├│lne

 

Art. 1. 1. Ustawa okre┼Ťla warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu t┼éumacza przysi─Ög┼éego, a tak┼╝e zasady wykonywania tego zawodu.

2. Przepis├│w ustawy nie stosuje si─Ö do t┼éumaczy j─Özyka migowego oraz innych system├│w komunikacji nieb─Öd─ůcych j─Özykami naturalnymi.

 

Rozdział 2

 

Nabywanie i utrata prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

 

Art. 2. 1. Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

┬á 1)┬á ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z pa┼ästw cz┼éonkowskich Unii Europejskiej, pa┼ästw cz┼éonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub, na zasadach wzajemno┼Ťci, obywatelstwo innego pa┼ästwa;

  2)  zna język polski;

┬á 3)┬á ma pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych;

┬á 4)┬á nie by┼éa karana za przest─Öpstwo umy┼Ťlne, przest─Öpstwo skarbowe lub za nieumy┼Ťlne przest─Öpstwo przeciwko bezpiecze┼ästwu obrotu gospodarczego;

  5)  ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka;

┬á 6)┬á z┼éo┼╝y┼éa z wynikiem pozytywnym egzamin z umiej─Ötno┼Ťci t┼éumaczenia z j─Özyka polskiego na j─Özyk obcy oraz z j─Özyka obcego na j─Özyk polski, zwany dalej "egzaminem na t┼éumacza przysi─Ög┼éego".

2. Znajomo┼Ť─ç j─Özyka polskiego potwierdza zdanie egzaminu na t┼éumacza przysi─Ög┼éego.

 

Art. 3. 1. Tworzy si─Ö Pa┼ästwow─ů Komisj─Ö Egzaminacyjn─ů, zwan─ů dalej "Komisj─ů", powo┼éan─ů do przeprowadzania egzaminu na t┼éumacza przysi─Ög┼éego.

2. Cz┼éonk├│w Komisji powo┼éuje i odwo┼éuje, w drodze decyzji, Minister Sprawiedliwo┼Ťci.

3. Komisja sk┼éada si─Ö z 11 cz┼éonk├│w, wyr├│┼╝niaj─ůcych si─Ö wysokim poziomem wiedzy w zakresie j─Özyk├│w obcych i technik t┼éumaczeniowych, w tym z:

┬á 1)┬á czterech spo┼Ťr├│d nauczycieli akademickich zatrudnionych w szko┼éach wy┼╝szych na kierunku filologia, wskazanych przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw szkolnictwa wy┼╝szego;

┬á 2)┬á trzech spo┼Ťr├│d t┼éumaczy przysi─Ög┼éych b─Öd─ůcych cz┼éonkami organizacji zrzeszaj─ůcych t┼éumaczy, wskazanych przez te organizacje;

┬á 3)┬á trzech wskazanych przez Ministra Sprawiedliwo┼Ťci;

┬á 4)┬á jednego wskazanego przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw pracy.

4. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

5. Na wniosek Komisji, Minister Sprawiedliwo┼Ťci mo┼╝e powo┼éa─ç nie wi─Öcej ni┼╝ dw├│ch konsultant├│w, spe┼éniaj─ůcych wymagania okre┼Ťlone dla cz┼éonk├│w Komisji, do udzia┼éu w przeprowadzeniu egzaminu z okre┼Ťlonego j─Özyka.

6. Cz┼éonkom Komisji oraz konsultantom, o kt├│rych mowa w ust. 5, przys┼éuguje wynagrodzenie za udzia┼é w pracach Komisji oraz zwrot koszt├│w podr├│┼╝y i nocleg├│w na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach dotycz─ůcych nale┼╝no┼Ťci przys┼éuguj─ůcych pracownikowi zatrudnionemu w pa┼ästwowej lub samorz─ůdowej jednostce sfery bud┼╝etowej z tytu┼éu podr├│┼╝y s┼éu┼╝bowej na obszarze kraju.

7. Przed up┼éywem kadencji cz┼éonek Komisji mo┼╝e by─ç odwo┼éany wskutek niewykonywania obowi─ůzk├│w cz┼éonka, niezdolno┼Ťci do ich wykonywania albo zrzeczenia si─Ö cz┼éonkostwa.

8. Obs┼éug─Ö biurow─ů Komisji zapewnia Minister Sprawiedliwo┼Ťci.

9. Minister Sprawiedliwo┼Ťci okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, tryb dzia┼éania Komisji oraz wysoko┼Ť─ç wynagrodzenia cz┼éonk├│w Komisji i konsultant├│w za udzia┼é w jej pracach, w spos├│b zapewniaj─ůcy sprawno┼Ť─ç dzia┼éania Komisji oraz uwzgl─Ödniaj─ůc zakres i nak┼éad ich pracy wynikaj─ůcy z przygotowania i przeprowadzenia egzaminu.

 

Art. 4. 1. Egzamin na t┼éumacza przysi─Ög┼éego sk┼éada si─Ö z dw├│ch cz─Ö┼Ťci:

  1)  tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski;

  2)  tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

2. Egzamin na t┼éumacza przysi─Ög┼éego uwa┼╝a si─Ö za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu cz─Ö┼Ťci egzaminu wskazanych w ust. 1.

3. W razie niedostatecznego wyniku egzaminu kandydat na t┼éumacza przysi─Ög┼éego mo┼╝e przyst─ůpi─ç do ponownego jego sk┼éadania nie wcze┼Ťniej ni┼╝ po up┼éywie roku od daty poprzedniego egzaminu.

4. Koszty egzaminu, w tym op┼éat─Ö egzaminacyjn─ů, ponosi kandydat na t┼éumacza przysi─Ög┼éego.

5. Opłata egzaminacyjna stanowi dochód budżetu państwa.

6. Minister Sprawiedliwo┼Ťci okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, wysoko┼Ť─ç op┼éaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na t┼éumacza przysi─Ög┼éego, bior─ůc pod uwag─Ö rzeczywiste koszty organizacji i przeprowadzenia egzaminu.

7. Minister Sprawiedliwo┼Ťci okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, szczeg├│┼éowy spos├│b przeprowadzenia egzaminu w cz─Ö┼Ťci pisemnej i ustnej, z uwzgl─Ödnieniem obowi─ůzku sprawdzenia umiej─Ötno┼Ťci t┼éumaczenia pism s─ůdowych i urz─Ödowych oraz tekst├│w prawniczych.

 

Art. 5. 1. Uprawnienia do wykonywania zawodu t┼éumacza przysi─Ög┼éego nabywa osoba, kt├│ra zda┼éa egzamin okre┼Ťlony w art. 4 ust. 1.

2. Nabycie uprawnie┼ä do wykonywania zawodu t┼éumacza przysi─Ög┼éego potwierdza ┼Ťwiadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwo┼Ťci.

 

Art. 6. 1. Osoba, kt├│ra naby┼éa uprawnienia do wykonywania zawodu t┼éumacza przysi─Ög┼éego, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po z┼éo┼╝eniu ┼Ťlubowania i wpisaniu na list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych.

2. Osoba, kt├│ra naby┼éa uprawnienia do wykonywania zawodu t┼éumacza przysi─Ög┼éego, podlega wpisowi, na sw├│j wniosek, na list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych prowadzon─ů przez Ministra Sprawiedliwo┼Ťci.

3. Minister Sprawiedliwo┼Ťci okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, wz├│r ┼Ťwiadectwa, o kt├│rym mowa w art. 5 ust. 2, oraz spos├│b prowadzenia listy t┼éumaczy przysi─Ög┼éych, przy uwzgl─Ödnieniu mo┼╝liwo┼Ťci prowadzenia tej listy w formie elektronicznej.

 

Art. 7. 1. T┼éumacz przysi─Ög┼éy sk┼éada wobec Ministra Sprawiedliwo┼Ťci ┼Ťlubowanie wed┼éug nast─Öpuj─ůcej roty:

"Maj─ůc ┼Ťwiadomo┼Ť─ç znaczenia moich s┼é├│w i odpowiedzialno┼Ťci przed prawem, przyrzekam uroczy┼Ťcie, ┼╝e powierzone mi zadania t┼éumacza przysi─Ög┼éego b─Öd─Ö wykonywa─ç sumiennie i bezstronnie, dochowuj─ůc tajemnicy pa┼ästwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kieruj─ůc si─Ö w swoim post─Öpowaniu uczciwo┼Ťci─ů i etyk─ů zawodow─ů".

2. Po z┼éo┼╝eniu ┼Ťlubowania t┼éumacz przysi─Ög┼éy sk┼éada podpis pod jego rot─ů.

 

Art. 8. 1. Wpis tłumacza przysięgłego na listę obejmuje:

  1)  imię i nazwisko;

  2)  datę i miejsce urodzenia;

  3)  obywatelstwo;

  4)  miejsce zamieszkania;

  5)  adres do korespondencji;

  6)  datę nabycia uprawnień zawodowych tłumacza przysięgłego;

┬á 7)┬á oznaczenie ┼Ťwiadectwa t┼éumacza przysi─Ög┼éego;

  8)  język lub języki, w zakresie których tłumacz przysięgły posiada uprawnienia do wykonywania zawodu;

┬á 9)┬á informacj─Ö o orzeczonych karach z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci zawodowej t┼éumacza przysi─Ög┼éego;

  10) informację o uzyskanych stopniach naukowych, tytule naukowym, stopniach w zakresie sztuki oraz tytule w zakresie sztuki.

2. T┼éumacz przysi─Ög┼éy ma obowi─ůzek zg┼éoszenia zmiany danych obj─Ötych wpisem na list─Ö w terminie 30 dni od daty powstania okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcych zg┼éoszenie zmiany. Do zg┼éoszenia za┼é─ůcza si─Ö lub przedstawia dokumenty b─Öd─ůce podstaw─ů zmiany tre┼Ťci wpisu.

 

Art. 9. 1. Do dnia 31 stycznia ka┼╝dego roku Minister Sprawiedliwo┼Ťci og┼éasza, w formie obwieszczenia, w wydawanym przez niego dzienniku urz─Ödowym, list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych, powiadamiaj─ůc o tym wojewod├│w.

2. Wojewodowie udost─Öpniaj─ů listy t┼éumaczy przysi─Ög┼éych nieodp┼éatnie do powszechnego wgl─ůdu w miejscu do tego przeznaczonym, w siedzibie i godzinach pracy urz─Ödu wojew├│dzkiego.

3. W obwieszczeniu i listach, o kt├│rych mowa w ust. 1 i 2, nie zamieszcza si─Ö danych wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt 2, 4 i 9.

 

Art. 10. Minister Sprawiedliwo┼Ťci udost─Öpnia list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych, z wyj─ůtkiem danych, o kt├│rych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 4 i 9, w Biuletynie Informacji Publicznej, utworzonym na podstawie przepis├│w o dost─Öpie do informacji publicznej.

 

Art. 11. 1. Minister Sprawiedliwo┼Ťci mo┼╝e zawiesi─ç t┼éumacza przysi─Ög┼éego, w drodze decyzji, na okres 5 lat, w wykonywaniu czynno┼Ťci t┼éumacza przysi─Ög┼éego z powodu niewykonywania takich czynno┼Ťci przez okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 lata, licz─ůc od dnia ostatniej czynno┼Ťci.

2. W okresie zawieszenia Minister Sprawiedliwo┼Ťci mo┼╝e, na uzasadniony wniosek t┼éumacza przysi─Ög┼éego, uchyli─ç decyzj─Ö, o kt├│rej mowa w ust. 1.

 

Art. 12. Minister Sprawiedliwo┼Ťci skre┼Ťla, w drodze decyzji, t┼éumacza przysi─Ög┼éego z listy, o kt├│rej mowa w art. 6 ust. 1, w przypadku:

┬á 1)┬á ┼Ťmierci;

  2)  niespełniania wymogów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4;

  3)  wniosku tłumacza przysięgłego;

  4)  prawomocnego orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

  5)  po upływie okresu zawieszenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

 

Rozdział 3

 

Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

 

Art. 13. Tłumacz przysięgły jest uprawniony do:

┬á 1)┬á sporz─ůdzania i po┼Ťwiadczania t┼éumacze┼ä z j─Özyka obcego na j─Özyk polski, z j─Özyka polskiego na j─Özyk obcy, a tak┼╝e do sprawdzania i po┼Ťwiadczania t┼éumacze┼ä w tym zakresie, sporz─ůdzonych przez inne osoby;

┬á 2)┬á sporz─ůdzania po┼Ťwiadczonych odpis├│w pism w j─Özyku obcym, sprawdzania i po┼Ťwiadczania odpis├│w pism, sporz─ůdzonych w danym j─Özyku obcym przez inne osoby;

  3)  dokonywania tłumaczenia ustnego.

 

Art. 14. T┼éumacz przysi─Ög┼éy jest obowi─ůzany do:

┬á 1)┬á wykonywania powierzonych mu zada┼ä ze szczeg├│ln─ů staranno┼Ťci─ů i bezstronno┼Ťci─ů, zgodnie z zasadami wynikaj─ůcymi z przepis├│w prawa;

┬á 2)┬á zachowania w tajemnicy fakt├│w i okoliczno┼Ťci, z kt├│rymi zapozna┼é si─Ö w zwi─ůzku z t┼éumaczeniem;

  3)  doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

 

Art. 15. T┼éumacz przysi─Ög┼éy nie mo┼╝e odm├│wi─ç wykonania t┼éumaczenia w post─Öpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na ┼╝─ůdanie s─ůdu, prokuratora, Policji oraz organ├│w administracji publicznej, chyba ┼╝e zachodz─ů szczeg├│lnie wa┼╝ne przyczyny uzasadniaj─ůce odmow─Ö.

 

Art. 16. 1. Wynagrodzenie za czynno┼Ťci t┼éumacza przysi─Ög┼éego ustala, z zastrze┼╝eniem ust. 2 i 3, umowa ze zleceniodawc─ů lub zamawiaj─ůcym wykonanie oznaczonego t┼éumaczenia.

2. Minister Sprawiedliwo┼Ťci okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, stawki wynagrodzenia za czynno┼Ťci t┼éumacza przysi─Ög┼éego wykonane na ┼╝─ůdanie podmiot├│w, o kt├│rych mowa w art. 15, przy uwzgl─Ödnieniu stopnia trudno┼Ťci i zakresu t┼éumaczenia.

3. Minister Sprawiedliwo┼Ťci mo┼╝e okre┼Ťli─ç, w drodze rozporz─ůdzenia, stawki maksymalne za czynno┼Ťci t┼éumaczy przysi─Ög┼éych inne ni┼╝ wymienione w ust. 2, przy uwzgl─Ödnieniu stopnia trudno┼Ťci i zakresu tych czynno┼Ťci.

 

Art. 17. 1. T┼éumacz przysi─Ög┼éy prowadzi repertorium, w kt├│rym odnotowuje czynno┼Ťci wymienione w art. 13.

2. Repertorium zawiera:

  1)  datę przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem;

┬á 2)┬á oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiaj─ůcego wykonanie oznaczonego t┼éumaczenia;

┬á 3)┬á opis t┼éumaczonego dokumentu, wskazuj─ůcy nazw─Ö, dat─Ö i oznaczenie dokumentu, j─Özyk, w kt├│rym go sporz─ůdzono, osob─Ö lub instytucj─Ö, kt├│ra sporz─ůdzi┼éa dokument, oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie;

┬á 4)┬á wskazanie rodzaju wykonanej czynno┼Ťci, j─Özyka t┼éumaczenia, liczby stron t┼éumaczenia oraz sporz─ůdzonych egzemplarzy;

┬á 5)┬á opis t┼éumaczenia ustnego wskazuj─ůcy dat─Ö, miejsce, zakres i czas trwania t┼éumaczenia;

┬á 6)┬á wysoko┼Ť─ç pobranego wynagrodzenia;

┬á 7)┬á informacj─Ö o odmowie wykonania t┼éumaczenia na rzecz podmiot├│w, o kt├│rych mowa w art. 15, zawieraj─ůc─ů dat─Ö odmowy, okre┼Ťlenie organu ┼╝─ůdaj─ůcego t┼éumaczenia oraz przyczyn─Ö odmowy t┼éumaczenia.

 

Art. 18. 1. Do po┼Ťwiadczania t┼éumacze┼ä oraz po┼Ťwiadczania odpis├│w pism t┼éumacz przysi─Ög┼éy u┼╝ywa piecz─Öci, zawieraj─ůcej w otoku jego imi─Ö i nazwisko, a w ┼Ťrodku wskazanie j─Özyka, w zakresie kt├│rego ma uprawnienia oraz pozycj─Ö na li┼Ťcie t┼éumaczy przysi─Ög┼éych, o kt├│rej mowa w art. 6 ust. 2. Piecz─Ö─ç zamawia, na koszt t┼éumacza przysi─Ög┼éego, Minister Sprawiedliwo┼Ťci w Mennicy Pa┼ästwowej.

2. Na wszystkich po┼Ťwiadczonych t┼éumaczeniach oraz po┼Ťwiadczonych odpisach pism, kt├│re wydaje t┼éumacz przysi─Ög┼éy, wymienia si─Ö pozycj─Ö, pod kt├│r─ů t┼éumaczenie lub odpis s─ů odnotowane w repertorium. Na sporz─ůdzonych t┼éumaczeniach i odpisach pism nale┼╝y stwierdzi─ç, czy sporz─ůdzono je z orygina┼éu, czy te┼╝ z t┼éumaczenia lub odpisu, oraz czy t┼éumaczenie lub odpis jest po┼Ťwiadczony i przez kogo.

 

Art. 19. T┼éumacz przysi─Ög┼éy, kt├│ry uzyska┼é prawo do wykonywania zawodu, sk┼éada wz├│r podpisu oraz odcisk swojej piecz─Öci Ministrowi Sprawiedliwo┼Ťci, ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw zagranicznych oraz wojewodzie, w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania t┼éumacza przysi─Ög┼éego.

 

Art. 20. 1. Wojewodowie, w┼éa┼Ťciwi ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania t┼éumacza przysi─Ög┼éego, sprawuj─ů kontrol─Ö nad dzia┼éalno┼Ťci─ů t┼éumaczy przysi─Ög┼éych w zakresie:

┬á 1)┬á prawid┼éowo┼Ťci i rzetelno┼Ťci prowadzenia repertori├│w;

┬á 2)┬á pobierania wynagrodzenia okre┼Ťlonego w przepisach, o kt├│rych mowa w art. 16 ust. 2 lub ust. 3.

2. W ramach sprawowanej kontroli wojewoda mo┼╝e ┼╝─ůda─ç:

  1)  okazania przez tłumacza przysięgłego repertorium;

┬á 2)┬á udzielenia przez t┼éumacza przysi─Ög┼éego wyja┼Ťnie┼ä, w formie pisemnej lub ustnej, dotycz─ůcych wykonywanych czynno┼Ťci, w tym informacji zawartych w repertorium.

3. Wojewoda, w przypadku stwierdzenia niewykonywania czynno┼Ťci t┼éumacza przysi─Ög┼éego przez okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 3 lata, informuje o tym Ministra Sprawiedliwo┼Ťci.

 

Rozdział 4

 

Odpowiedzialno┼Ť─ç zawodowa t┼éumaczy przysi─Ög┼éych

 

Art. 21. 1. T┼éumacz przysi─Ög┼éy niewype┼éniaj─ůcy zada┼ä, o kt├│rych mowa w art. 14 i 15, oraz obowi─ůzk├│w okre┼Ťlonych w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 2 albo wype┼éniaj─ůcy te zadania lub obowi─ůzki nienale┼╝ycie lub nierzetelnie podlega odpowiedzialno┼Ťci zawodowej.

2. Z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci zawodowej wobec t┼éumacza przysi─Ög┼éego mog─ů by─ç orzeczone nast─Öpuj─ůce kary:

  1)  upomnienie;

  2)  nagana;

  3)  zawieszenie prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego na okres od 3 miesięcy do 1 roku;

┬á 4)┬á pozbawienie prawa wykonywania zawodu t┼éumacza przysi─Ög┼éego, z mo┼╝liwo┼Ťci─ů ubiegania si─Ö o jego ponowne nadanie nie wcze┼Ťniej ni┼╝ po up┼éywie 2 lat od pozbawienia i po ponownym z┼éo┼╝eniu egzaminu, o kt├│rym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6.

3. Orzeczon─ů kar─Ö odnotowuje si─Ö we wpisie t┼éumacza przysi─Ög┼éego na list─Ö.

 

Art. 22. 1. Odpowiedzialno┼Ť─ç zawodowa t┼éumacza przysi─Ög┼éego ustaje z up┼éywem 3 lat od czasu pope┼énienia czyn├│w, o kt├│rych mowa w art. 21 ust. 1.

2. Je┼╝eli w okresie przewidzianym w ust. 1 wszcz─Öto post─Öpowanie w sprawie odpowiedzialno┼Ťci zawodowej t┼éumacza przysi─Ög┼éego, karalno┼Ť─ç czynu ustaje z up┼éywem 2 lat od zako┼äczenia tego okresu.

3. Je┼╝eli jednak czyn wyczerpuje jednocze┼Ťnie znamiona przest─Öpstwa lub przest─Öpstwa skarbowego, przedawnienie odpowiedzialno┼Ťci zawodowej t┼éumacza przysi─Ög┼éego nie mo┼╝e nast─ůpi─ç wcze┼Ťniej ni┼╝ przedawnienie przewidziane w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p├│┼║n. zm.1)) lub ustawy z dnia 10 wrze┼Ťnia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z p├│┼║n. zm.2)).

 

Art. 23. 1. Kara orzeczona z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci zawodowej t┼éumacza przysi─Ög┼éego ulega zatarciu z mocy prawa, je┼╝eli od daty uprawomocnienia orzeczenia o karze up┼éyn─Ö┼éy:

  1)  2 lata - w przypadku kar wymienionych w art. 21 ust. 2 pkt 1-2;

  2)  3 lata - w przypadku kar wymienionych w art. 21 ust. 2 pkt 3-4.

2. Z chwil─ů zatarcia ukaranie uwa┼╝a si─Ö za nieby┼ée; wpis o ukaraniu usuwa si─Ö z listy t┼éumaczy przysi─Ög┼éych.

 

Art. 24. 1. Post─Öpowanie w sprawie odpowiedzialno┼Ťci zawodowej t┼éumacza przysi─Ög┼éego wszczyna i przeprowadza Komisja Odpowiedzialno┼Ťci Zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwo┼Ťci lub wojewody.

2. Podmiot, kt├│ry zleci┼é t┼éumaczenie, mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do Ministra Sprawiedliwo┼Ťci lub do wojewody o wyst─ůpienie z wnioskiem o wszcz─Öcie takiego post─Öpowania.

3. Postępowanie toczy się z udziałem osoby, w stosunku do której jest prowadzone. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo tej osoby nie wstrzymuje postępowania.

4. Osoba, o kt├│rej mowa w ust. 3, mo┼╝e ustanowi─ç obro┼äc─Ö spo┼Ťr├│d t┼éumaczy przysi─Ög┼éych, adwokat├│w lub radc├│w prawnych.

 

Art. 25. 1. Po przeprowadzeniu post─Öpowania Komisja Odpowiedzialno┼Ťci Zawodowej uniewinnia t┼éumacza przysi─Ög┼éego od zarzutu, orzeka wobec niego kar─Ö albo umarza post─Öpowanie.

2. Orzeczenia Komisji Odpowiedzialno┼Ťci Zawodowej zapadaj─ů w formie uchwa┼éy, podejmowanej bezwzgl─Ödn─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy jej cz┼éonk├│w.

 

Art. 26. 1. Od orzeczenia Komisji Odpowiedzialno┼Ťci Zawodowej t┼éumaczowi przysi─Ög┼éemu oraz podmiotowi, kt├│ry z┼éo┼╝y┼é wniosek o wszcz─Öcie post─Öpowania w sprawie odpowiedzialno┼Ťci zawodowej, przys┼éuguje odwo┼éanie do s─ůdu apelacyjnego w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania t┼éumacza przysi─Ög┼éego.

2. Od orzeczenia umarzaj─ůcego post─Öpowanie Minister Sprawiedliwo┼Ťci mo┼╝e wnie┼Ť─ç odwo┼éanie, chocia┼╝by nie z┼éo┼╝y┼é wniosku o wszcz─Öcie post─Öpowania w sprawie odpowiedzialno┼Ťci zawodowej.

3. Od prawomocnego orzeczenia ko┼äcz─ůcego post─Öpowanie s─ůdowe nie przys┼éuguje kasacja.

 

Art. 27. Odpis prawomocnego orzeczenia o karze okre┼Ťlonej w art. 21 ust. 2 pkt 4 organ, kt├│ry je wyda┼é, przesy┼éa niezw┼éocznie Ministrowi Sprawiedliwo┼Ťci w celu skre┼Ťlenia t┼éumacza przysi─Ög┼éego z listy.

 

Art. 28. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do post─Öpowania z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci zawodowej stosuje si─Ö odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks post─Öpowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z p├│┼║n. zm.3)) dotycz─ůce post─Öpowania uproszczonego. Nie stosuje si─Ö przepis├│w o oskar┼╝ycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu spo┼éecznym, o post─Öpowaniu przygotowawczym oraz ┼Ťrodkach przymusu, z wyj─ůtkiem przepis├│w o karze pieni─Ö┼╝nej.

 

Art. 29. 1. Minister Sprawiedliwo┼Ťci powo┼éuje, w drodze zarz─ůdzenia, Komisj─Ö Odpowiedzialno┼Ťci Zawodowej sk┼éadaj─ůc─ů si─Ö z 9 os├│b, z kt├│rych 4 osoby wskazuje Minister Sprawiedliwo┼Ťci, 1 osob─Ö wskazuje minister w┼éa┼Ťciwy do spraw pracy oraz 4 osoby wskazuj─ů organizacje zrzeszaj─ůce t┼éumaczy.

2. Cz┼éonkom Komisji Odpowiedzialno┼Ťci Zawodowej przys┼éuguje wynagrodzenie za udzia┼é w pracach tej Komisji oraz zwrot koszt├│w podr├│┼╝y i nocleg├│w na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach dotycz─ůcych nale┼╝no┼Ťci przys┼éuguj─ůcych pracownikowi zatrudnionemu w pa┼ästwowej lub samorz─ůdowej jednostce sfery bud┼╝etowej z tytu┼éu podr├│┼╝y s┼éu┼╝bowej na obszarze kraju.

3. Minister Sprawiedliwo┼Ťci okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, organizacj─Ö Komisji Odpowiedzialno┼Ťci Zawodowej oraz wysoko┼Ť─ç wynagrodzenia jej cz┼éonk├│w w spos├│b zapewniaj─ůcy sprawno┼Ť─ç dzia┼éania Komisji oraz uwzgl─Ödniaj─ůc zakres i nak┼éad ich pracy wynikaj─ůcy z przeprowadzenia post─Öpowania w sprawie odpowiedzialno┼Ťci zawodowej.

 

Rozdział 5

 

Zmiany w przepisach obowi─ůzuj─ůcych, przepisy przej┼Ťciowe i ko┼äcowe

 

Art. 30. W dekrecie z dnia 26 pa┼║dziernika 1950 r. o nale┼╝no┼Ťciach ┼Ťwiadk├│w, bieg┼éych i stron w post─Öpowaniu s─ůdowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445) wprowadza si─Ö nast─Öpuj─ůce zmiany:

  1)  w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.┬á┬á┬á Przepisy dekretu niniejszego stosuje si─Ö do nale┼╝no┼Ťci ┼Ťwiadk├│w, bieg┼éych i stron w post─Öpowaniu przed s─ůdami oraz innymi w┼éadzami i organami wymiaru sprawiedliwo┼Ťci, je┼╝eli szczeg├│lne przepisy ustawowe nie stanowi─ů inaczej.";

┬á 2)┬á w tytule rozdzia┼éu - "Nale┼╝no┼Ťci bieg┼éych (t┼éumaczy)" - skre┼Ťla si─Ö wyraz "(t┼éumaczy)";

  3)  art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. 1.┬á┬á┬á Bieg┼éemu powo┼éanemu przez s─ůd s┼éu┼╝y prawo do wynagrodzenia za wykonan─ů prac─Ö.

2.┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Bieg┼éemu wezwanemu do s─ůdu w razie nieskorzystania przez s─ůd z jego us┼éug s┼éu┼╝y prawo do wynagrodzenia za utracony z powodu stawiennictwa zarobek.

3.┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Bieg┼éemu powo┼éanemu poza miejscowo┼Ť─ç jego zamieszkania s┼éu┼╝y prawo do diet oraz do zwrotu koszt├│w przejazd├│w i nocleg├│w.

4.┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á W razie wezwania bieg┼éego w kilku sprawach na ten sam dzie┼ä nale┼╝no┼Ťci przewidziane w ust. 3 przyznaje si─Ö tylko raz.";

  4)  w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.┬á┬á┬á ┼Üwiadkowie i biegli powinni zg┼éosi─ç ┼╝─ůdanie przyznania im przypadaj─ůcych nale┼╝no┼Ťci po wykonaniu swego obowi─ůzku w tym samym dniu, a je┼╝eli byli wezwani na rozpraw─Ö najp├│┼║niej nazajutrz po zako┼äczeniu rozprawy.";

  5)  art. 15 otrzymuje brzmienie:

"Art. 15. 1.┬á┬á┬á Nale┼╝no┼Ťci ┼Ťwiadk├│w, bieg┼éych i stron przyznaje i ustala s─ůd, a na rozprawie przewodnicz─ůcy kompletu orzekaj─ůcego. W przypadkach zg┼éoszenia ┼╝─ůdania po zamkni─Öciu rozprawy nale┼╝no┼Ťci mo┼╝e przyzna─ç i ustali─ç tak┼╝e kierownik s─ůdu.

2.┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Przyznan─ů nale┼╝no┼Ť─ç nale┼╝y wyp┼éaci─ç niezw┼éocznie w razie niemo┼╝no┼Ťci niezw┼éocznej wyp┼éaty - nale┼╝no┼Ť─ç przekazuje si─Ö poczt─ů bez obci─ů┼╝enia op┼éat─ů pocztow─ů ┼Ťwiadka, bieg┼éego lub strony.".

 

Art. 31. W ustawie z dnia 4 wrze┼Ťnia 1997 r. o dzia┼éach administracji rz─ůdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z p├│┼║n. zm.4)) w art. 24 w ust. 1 w pkt 3 na ko┼äcu kropk─Ö zast─Öpuje si─Ö ┼Ťrednikiem i dodaje si─Ö pkt 4 w brzmieniu:

"4)    tłumaczy przysięgłych.".

 

Art. 32. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s─ůd├│w powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z p├│┼║n. zm.5)) wprowadza si─Ö nast─Öpuj─ůce zmiany:

  1)  w dziale IV tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

"Biegli s─ůdowi";

  2)  art. 157 otrzymuje brzmienie:

"Art. 157. ┬ž 1.┬á┬á┬á┬á Prezes s─ůdu okr─Ögowego ustanawia bieg┼éych s─ůdowych i prowadzi ich list─Ö.

┬ž 2.┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Minister Sprawiedliwo┼Ťci okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, tryb ustanawiania bieg┼éych s─ůdowych, pe┼énienia przez nich czynno┼Ťci oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwo┼Ťci mo┼╝e r├│wnie┼╝ okre┼Ťli─ç szczeg├│┼éowe zasady powo┼éywania i dzia┼éania zespo┼é├│w bieg┼éych s─ůdowych.".

 

Art. 33. 1. Osoby, kt├│re uzyska┼éy uprawnienia t┼éumacza przysi─Ög┼éego na podstawie przepis├│w dotychczasowych, staj─ů si─Ö t┼éumaczami przysi─Ög┼éymi w rozumieniu niniejszej ustawy pod warunkiem wpisu, na sw├│j wniosek, na list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych, o kt├│rej mowa w art. 6 ust. 2, w terminie 6 miesi─Öcy od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie tej ustawy.

2. Do wniosku, o kt├│rym mowa w ust. 1, t┼éumacz przysi─Ög┼éy za┼é─ůcza tak┼╝e za┼Ťwiadczenie, wydane przez prezesa s─ůdu, przy kt├│rym zosta┼é ustanowiony, potwierdzaj─ůce okoliczno┼Ťci ustanowienia t┼éumaczem przysi─Ög┼éym.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do tłumaczy przysięgłych języka migowego.

4. Osoby, o kt├│rych mowa w ust. 1, mog─ů wykonywa─ç czynno┼Ťci t┼éumacza przysi─Ög┼éego oraz pos┼éugiwa─ç si─Ö dotychczasowymi piecz─Öciami t┼éumacza przysi─Ög┼éego, do czasu wpisu na list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych oraz uzyskania piecz─Öci t┼éumacza przysi─Ög┼éego, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ w okresie 2 lat od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy.

 

Art. 34. W terminie 3 miesi─Öcy od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy Minister Sprawiedliwo┼Ťci powo┼éa Komisj─Ö, o kt├│rej mowa w art. 3.

 

Art. 35. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

________

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68, poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173, poz. 1808.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 141, poz. 1492 i Nr 238, poz. 2390.

5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376 i Nr 185, poz. 1907.