Stanowisko Departamentu Legislacyjno – Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości
w sprawie sytuacji prawnej osób, które nie wpisały się na listę tłumaczy,
a wykonywały czynności tłumacza już po upływie terminu wpisu

 

            W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w prasie artykułami dotyczącymi wykonywania czynności tłumacza przysięgłego przez osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 18, poz. 112 z późn. zm.), a nie złożyły wniosku o wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702), w ustawowym terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy, uprzejmie informuję, że przedmiotowa kwestia była przedmiotem szczegółowej analizy Departamentu Legislacyjno-Prawnego, który w interpretacji z dnia 21 października br., skierowanej do Departamentu Organizacyjnego, wskazał co następuje.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego na podstawie przepisów dotychczasowych, stają się tłumaczami przysięgłymi w rozumieniu niniejszej ustawy pod warunkiem wpisu, na swój wniosek, na listę tłumaczy przysięgłych, o której mowa w art. 6 ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. W myśl ust. 2, do wniosku tłumacz przysięgły załącza także zaświadczenie, wydane przez prezesa sądu, przy którym został ustanowiony, potwierdzające okoliczności ustanowienia tłumaczem przysięgłym.

Art. 33 ust. 4 cyt. ustawy stanowi, że osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wykonywać czynności tłumacza przysięgłego oraz posługiwać się dotychczasowymi pieczęciami tłumacza przysięgłego, do czasu wpisu na listę tłumaczy przysięgłych oraz uzyskania pieczęci tłumacza przysięgłego, nie dłużej jednak niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Literalna wykładnia użytego w wymienionym przepisie określenia „osoby, o których mowa w ust. 1” wskazywałaby zatem, że chodzi o wszystkie te osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego na podstawie przepisów dotychczasowych.

Przyjmując taką interpretację przepisu należałoby stwierdzić, że wejście w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego nie oznacza, że tłumacze przysięgli ustanowieni na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych, którzy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie złożyli wniosku o wpis na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, utracili wszystkie uprawnienia przyznane przez to rozporządzenie. Stosownie do cyt. przepisu art. 33 ust. 4 ustawy, mogą oni wykonywać czynności tłumacza przysięgłego i posługiwać się dotychczasowymi pieczęciami do dnia 27 stycznia 2007 r. tj. przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Należy jednocześnie podkreślić, iż osoba, która nie złożyła w wyznaczonym terminie wniosku o wpis na listę tłumaczy przysięgłych lecz nadal wykonuje czynności tłumacza przysięgłego, wywodząc swoje uprawnienia z art. 33 ust. 4, nie jest tłumaczem przysięgłym w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. W celu nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego zobowiązana jest ona spełnić wszystkie wymagania formalne określone przepisami ustawy i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na tłumacza przysięgłego, pod rygorem całkowitej utraty uprawnień do wykonywania czynności tłumacza przysięgłego po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Dodatkowo, uzyskanie prawa do wykonywania tego zawodu poprzedzone musi zostać złożeniem ślubowania i wpisaniem na listę tłumaczy przysięgłych. Osoby takie utraciły bowiem definitywnie możliwość „automatycznego” wpisu i jeżeli będą chciały zostać tłumaczem przysięgłym, zmuszone będą zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie tut. Departamentu, kwestia organizacji i przeprowadzania egzaminów na tłumaczy przysięgłych dla osób, o których mowa wyżej, a także wpisania ich, po uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu, na listę tłumaczy przysięgłych, winna być traktowana priorytetowo.