Dziennik Ustaw Nr 41 Poz. 265

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listo­pada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273,

 poz. 2702 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 722) zarzą­dza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

 (Dz. U. Nr 15, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za sporządzenie tłumaczenia — na wniosek zlecającego — w dniu zlecenia oraz w postępowaniu    przyspieszonym    stawki    określone

w ust. 1 podwyższa się o 100 %.";

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia określoną

w § 2 ust. 1 i powiększoną o 30 %, a w postępo­waniu przyspieszonym o 100 %.".

§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2007 r.

 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro