ROZPORZÄ„DZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOĹšCI

 

z dnia 24 stycznia 2005 r.

 

w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego

 

(Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.)

 

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. OpĹ‚ata egzaminacyjna ponoszona przez kandydata na tĹ‚umacza przysiÄ™gĹ‚ego wynosi 800 zĹ‚.

 

§ 2. OpĹ‚atÄ™, o ktĂłrej mowa w § 1, naleĹĽy wnieść na konto bankowe Ministerstwa SprawiedliwoĹ›ci, w terminie 7 dni od dnia dorÄ™czenia kandydatowi na tĹ‚umacza przysiÄ™gĹ‚ego zawiadomienia o terminie egzaminu.

 

§ 3. RozporzÄ…dzenie wchodzi w ĹĽycie z dniem 27 stycznia 2005 r.